Prawa Jazdy

Uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO WYDANIE UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI

Wymagane dokumenty

 

Wypełniony wniosek.

 

Do wglądu:

 

          oryginał dowodu osobistego lub zaświadczenie o zameldowaniu.

 

Do odbioru należy przedstawić:

 

          oryginał dowodu osobistego lub zaświadczenie o zameldowaniu.

 

W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

 

 

 

Miejsce złożenia dokumentów

 

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Słupcy, pok. nr 1, tel. 63 275 86 38

 

 

 

Termin i sposób załatwienia

 

Wydanie zaświadczenia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

 

 

 

Tryb odwoławczy

 

Od decyzji odmownej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Powiatu Słupeckiego. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

 

 

 

Opłaty:

 

          17 zł - skarbowa, za wydanie zaświadczenia,

 

          17 zł - skarbowe,  za złożenie pełnomocnictwa lub jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa.

 

 

 

Opłatę skarbowe uiszcza się na rachunek Urzędu Miasta Słupca. W kasie Banku Spółdzielczego w Słupcy opłatę można uiścić bez prowizji. Opłaty skarbowej za udzielenia pełnomocnictwa nie uiszcza się jeśli pełnomocnictwo jest udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

 

 

 

Podstawa prawna:

 

          Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. ,poz. 23),

 

Dodatkowe informacje:

 

W przypadku utraty prawa jazdy we wniosku o wydanie zaświadczenia należy zawrzeć informację o utracie przedmiotowego dokumentu.

 

 

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W poszczególnych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.