Prawa Jazdy

Wymiana pozwolenia do kierowania tramwajem

WYMIANA POZWOLENIA DO KIEROWANIA TRAMWAJEM

Wymagane dokumenty

 

Wypełniony wniosek oraz:

 

          wyraźną, aktualną fotografię o wym. 3,5 x 4,5 cm (kolorową, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.4)); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych),

 

          orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania tramwajem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,

 

          orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania tramwajem,

 

          dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej za druk pozwolenia do kierowania tramwajem.

 

Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów generowany jest Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) dostępny przez ośrodek szkolenia i egzaminowania kierowców w formie elektronicznej. Informacje o profilu osoba zainteresowana otrzymuje niezwłocznie.

 

Ważne! Po zdaniu egzaminu należy niezwłocznie dostarczyć do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Słupcy dowód uiszczenia opłaty za wydanie pozwolenia do kierowania tramwajem.

 

Do odbioru należy przedstawić:

 

          oryginał dowodu osobistego.

 

W przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

 

 

 

Miejsce złożenia dokumentów

 

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Słupcy, pok. nr 1, tel. 63 275 86 38

 

 

 

Termin i sposób załatwienia

 

Pozwolenie do kierowania tramwajem wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej w  terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów lub przesłania przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu.

 

 

 

Tryb odwoławczy

 

Od decyzji odmownej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Powiatu Słupeckiego. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

 

 

 

Opłaty:

 

          30,50 zł (za wydanie pozwolenia do kierowania tramwajem, w tym 30 zł opłaty za wydanie pozwolenia do kierowania tramwajem i 0,50 zł opłaty ewidencyjnej),

 

          17 zł opłaty skarbowej - za złożenie pełnomocnictwa lub jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa. Opłaty skarbowej za udzielenia pełnomocnictwa nie uiszcza się jeśli pełnomocnictwo jest udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

 

Opłatę za wydanie prawa jazdy uiszcza się na rachunek Starostwa Powiatowego w Słupcy znajdujący się w Banku Spółdzielczym w Słupcy nr 39854200010000460420000020. Blankiety wpłat można pobrać również w Wydziale Komunikacji i Transportu – pok. 1. Na blankiecie należy dopisać imię i nazwisko (nazwę) oraz adres osoby (podmiotu) dokonującej wpłaty w związku z załatwianą przez siebie sprawą. W kasie Banku Spółdzielczego w Słupcy opłatę można uiścić bez prowizji.

 

Opłatę skarbową uiszcza się na rachunek Urzędu Miasta Słupca. W kasie Banku Spółdzielczego w Słupcy opłatę można uiścić bez prowizji.

 

 

 

Podstawa prawna:

 

          Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz.151 z późn.zm.),

 

          Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. ,poz. 23),

 

          rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r., poz 231).

 

          rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 937 ze zm.),

 

          rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U. z 2014 r. poz. 949 ze zm.).

 

 

 

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W poszczególnych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.