Prawa Jazdy

Wymiana legitymacji instruktora nauki jazdy

Wymiana legitymacji instruktora nauki jazdy

 

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek oraz:

          jedną fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,

          poprzednią legitymację instruktora.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Słupcy, pok. nr 1, tel. 63 275 86 38

 

Termin i sposób załatwienia

Wymiana legitymacji instruktora następuje terminie nie dłuższym niż miesiąc od daty złożenia kompletu wymaganych dokumentów. Wymiana następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmownej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Powiatu Słupeckiego. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

 

Opłaty:

Za wymianę legitymacji instruktora nauki jazdy nie pobiera się opłaty.

 

Podstawa prawna:

          Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 r., Nr 30, poz. 151 z późn. zm.),

          rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz.U. z 2013 r. poz. 93).

 

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W poszczególnych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.