Prawa Jazdy

Nabór na kurs dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy 2017

NABÓR NA KURS DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW I INSTRUKTORÓW

WARUNKI  UCZESTNICTWA  W  KURSIE:

 • złożenie  w  Wojewódzkim  Ośrodku  Ruchu  Drogowego   w  Koninie  karty  zgłoszenia
  (dostępna   na   stronie   internetowej   i   w  siedzibie  WORD –  Biuro  Obsługi  Klienta,
  62  - 510 Konin, ul. Zakładowa 4b,
 • wniesienie opłaty,
 • posiadanie przez okres co najmniej 2 lat prawa jazdy kat. B,
 • posiadanie ważnego orzeczenia psychologicznego o braku przeciwskazań do wykonywania  czynności instruktora,
 • posiadanie ważnego orzeczenia  lekarskiego  o  braku  przeciwskazań  zdrowotnych  do wykonywania czynności instruktora.
 • nie być skazaną/ym prawomocnym wyrokiem sądu  za (wystarczy oświadczenie zawarte
  w karcie zgłoszeniowej):

a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji ,

b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,

c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,

d) prowadzenie  pojazdu  w  stanie  po  użyciu  alkoholu  lub  w  stanie po użyciu  innego podobnie  działającego  środka,

e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

   

 • Rozpoczęcie  kursu  uzależnione  jest  od  liczby  zgłoszonych  uczestników:

      min. 15 osób.

 • Nabór  uczestników  na  kurs  trwa  do  dnia 13.02.2017 r.
 • Zajęcia na kursie organizowane będą w piątki w godz. 16:00 - 20:30, w soboty i niedziele
  od  08:00 – 16:00   według  harmonogramu  sporządzonego  przed  rozpoczęciem  kursu.
 •  
 • Dyrektor  Wojewódzkiego  Ośrodka  Ruchu  Drogowego w Koninie wydaje  kandydatowi
  na  instruktora  zaświadczenie o  ukończeniu kursu,  jeżeli  uczestniczył  we  wszystkich przewidzianych  w  programie  zajęciach oraz  ukończył  kurs  z  pozytywnym  wynikiem egzaminu „wewnętrznego”.


OPŁATY
:
Kurs podstawowy
: w zakresie jednej kategorii nauczania   2.300,00 zł.

Do cenu kursu należy doliczyć koszty związane z realizacją zajęć realizowanych w ośrodku doskonalenia techniki jazdy.

W przypadku osób , które chcą uczestniczyć w kursie w zakresie  kategorii A i B,
cena kursu zostaje powiększona o 800,00 zł. 


Kurs dodatkowy:  
w zakresie kat.:

A - 700,00 zł.
B - 700,00 zł.
B+E, C, C+E - 900,00 zł.
dotyczy każdej kategorii osobno
D - 1000,00 zł.
Istnieje możliwość rozłożenia wymaganej opłaty na trzy raty.

Kontakt:

Adam Augustiański tel. 0-63 244 83-88 wew.30,

e-mail bok@word.konin.pl