Wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin

Geolog Powiatowy

siedziba: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Poznańska 20, wejście C, pok. 35-36,

tel. 63 275 86 30. 

 

Godziny obsługi interesantów:

Poniedziałek - Piątek 7:30-15:30

 

Wnioski z zakresu geologii można składać od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania starostwa w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Poznańskiej 20 (Budynek Główny).

 

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze

 

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o wydanie koncesji na wydobywanie kopalin spełniający wymagania określone w art. 24 i 26 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 

Opłata:

  • w przypadku pełnomocnictwa – 17 zł,
  • za wydanie koncesji  616,00 zł – (wg  załącznika do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.)

 

Płatna:

  • w kasie Urzędu Miasta Słupcy, ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca (parter),
  • na rachunek bankowy: Urząd Miasta w Słupcy, ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca,           nr konta 45 8542 0001 0024 3377 0003 6753

Tytułem: wydanie decyzji administracyjnej – koncesja na wydobycie kopalin ze złoża „...................”

 

Termin załatwienia sprawy:

Jeden miesiąc, w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy. 

 

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie przez Starostę Słupeckiego decyzji administracyjnej – koncesji na wydobywanie kopalin, po uzgodnieniu przez właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz zaopiniowaniu przez Marszałka Województwa. Uzgodnienie z administracją lokalną następuje na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Tryb odwoławczy:

Stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Starosty Słupeckiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

Druki do pobrania:

Wniosek.doc

Klauzula RODO.pdf